19/08/2021
system testing là gì

System Testing là gì? Tìm hiểu về kiểm thử hệ thống

System Testing là dạng kiểm thử hệ thống được tiến hành sau Integration Testing (Kiểm thử tích hợp) và trước bước cuối cùng là Acceptance […]