13/09/2021

Tầm quan trọng của Data Annotation đối với các dự án AI Machine Learning

Nói chung, dữ liệu là mạch máu của các dự án máy học được hỗ trợ. Bạn càng có nhiều dữ liệu, sản phẩm cuối cùng […]
19/08/2021
Security Testing - Kiểm thử bảo mật

Tìm hiểu về Security Testing – Kiểm thử bảo mật phần mềm

Security Testing là gì? Kiểm thử bảo mật (Security Testing) là một trong những phần quan trọng trong phát triển phần mềm, nhằm đảm bảo các […]
19/08/2021
system testing là gì

System Testing là gì? Tìm hiểu về kiểm thử hệ thống

System Testing là dạng kiểm thử hệ thống được tiến hành sau Integration Testing (Kiểm thử tích hợp) và trước bước cuối cùng là Acceptance […]
06/07/2019

Bài viết chuyên mục tư vấn 004

Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài […]
06/07/2019

Bài viết chuyên mục tư vấn 002 tiêu đề dài

Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài […]
06/07/2019

Bài viết chuyên mục tư vấn 003

Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài […]