13/07/2020
bảo mật trong dán nhãn dữ liệu

Yếu tố 4: Bảo mật – Dữ liệu gán nhãn của khách hàng được bảo vệ như thế nào.

Những rủi ro bảo mật của việc thuê ngoài ghi nhãn dữ liệu là gì? Dịch vụ ghi nhãn dữ liệu có thể ảnh hưởng […]