21/05/2020

Yếu tố 1: Chất lượng và độ chính xác của dữ liệu – Điều gì ảnh hưởng đến chất lượng và độ chính xác trong ghi nhãn dữ liệu?

Mặc dù các thuật ngữ thường được sử dụng với khái niệm tương đồng, nhưng qua kinh nghiệm của Tester Việt độ chính xác và […]