10/08/2021
alpha testing và beta testing là gì

Alpha Testing và Beta Testing là gì? Cách phân biệt

Alpha Testing và Beta testing là các phương pháp Kiểm thử xác thực (Acceptance Testing types) giúp củng cố sự tin tưởng trước khi khởi chạy […]