31/07/2019
Su Quan Trong Cua Kiem Thu Trong Phat Trien Phan Mem

Sự quan trọng của kiểm thử trong phát triển phần mềm

Một phần mềm trước khi hoàn thiện nhất thiết phải trải qua nhiều bước kiểm thử nhằm đảm bảo. Đây là bước quan trọng nhất […]