TesterViet – Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp ✅

Tìm hiểu về Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

kiểm thử tích hợp - integration testing

Kiểm thử tích hợp (Intergration Testing) tập trung vào kiểm tra giao tiếp dữ liệu giữa các mô-đun. Do đó, nó cũng được gọi là “I&T” (Tích hợp và Kiểm tra), “Kiểm tra chuỗi’ và đôi khi là “Kiểm tra luồng”.

Định nghĩa

KIỂM THỬ TÍCH HỢP được định nghĩa là một loại kiểm thử trong đó các mô-đun (modules) phần mềm được tích hợp một cách hợp lý và được thử nghiệm dưới dạng một nhóm. Một dự án phần mềm điển hình bao gồm nhiều mô-đun phần mềm, được mã hóa bởi các lập trình viên khác nhau. Mục đích của cấp độ kiểm tra này là để lộ ra các khiếm khuyết (lỗi) trong tương tác giữa các mô-đun phần mềm khi chúng được tích hợp với nhau.

Vị trí của kiểm thử tích hợp

2. Tại sao phải kiểm tra tích hợp?

Mặc dù từng mô-đun phần mềm sẽ được Unit Test (kiểm thử đơn vị), nhưng lỗi vẫn sẽ tồn tại vì nhiều lý do như:

3. Ví dụ về trường hợp kiểm thử tích hợp

Test cases của Kiểm thử tích hợp cũng khác so với các loại kiểm thử khác trên phương diện là nó tập trung chủ yếu vào các giao diện & luồng dữ liệu / thông tin giữa các mô-đun. Các liên kết tích hợp được ưu tiên để đưa ra thay vì các chức năng đơn vị mà đã được kiểm thử.

Test cases mẫu cho việc Kiểm thử tích hợp sẽ đi theo các kịch bản sau: Ứng dụng mà có 3 mô-đun ‘Trang đăng nhập’, ‘Hộp thư’ và ‘Xóa email’ và mỗi mô-đun được tích hợp một cách hợp lý.

Ở đây không tập trung nhiều vào kiểm tra Trang đăng nhập vì nó đã được thực hiện trong Unit Test (kiểm thử đơn vị). Nhưng hãy kiểm tra xem nó được liên kết với Trang Hộp thư như thế nào.

Tương tự với Hộp thư: Kiểm tra sự tích hợp của nó với Mô-đun Xóa Thư.

Test case của việc xóa thư

Các phương pháp kiểm tra tích hợp

Các kỹ sư phần mềm có thể xác định các chiến lược để thực hiện Kiểm thử tích hợp như:

1. Phương pháp Big Bang:

Theo cách này, tất cả các thành phần được tích hợp với nhau cùng một lúc và sau đó được kiểm thử.

*Ưu điểm: Thuận tiện cho các hệ thống nhỏ.

*Nhược điểm:

2. Phương pháp gia tăng:

Trong phương pháp này, thực hiện kiểm thử bằng cách nối hai hoặc nhiều mô-đun có liên quan đến logic. Sau đó, các mô-đun liên quan khác được thêm vào và được kiểm tra chức năng thích hợp. Quá trình tiếp tục cho đến khi tất cả các mô-đun được tham gia và kiểm thử thành công. Cách tiếp cận gia tăng được thực hiện bởi hai Phương pháp khác nhau:

2.1. Stub và Driver là gì?

Phương pháp tiếp cận gia tăng được thực hiện bằng cách sử dụng các chương trình giả có tên là Stub và Driver. Stub và Driver không thực hiện toàn bộ logic lập trình của mô-đun phần mềm mà chỉ mô phỏng giao tiếp dữ liệu bằng cách gọi module.

Stub: Được gọi bởi Mô-đun đang được kiểm thử. Driver: Gọi Mô-đun để được kiểm tra.

2.2. Phương pháp Bottom up:

Phương pháp Bottom Up

Trong Phương pháp Bottom up, mỗi mô-đun ở các cấp thấp hơn được kiểm tra với các mô-đun cao hơn cho đến khi tất cả các mô-đun được kiểm tra. Lúc này, sẽ cần tới sự hỗ trợ của Driver trong việc kiểm thử.

Biểu đồ biểu diễn:

*Ưu điểm:

*Nhược điểm:

2.3. Phương pháp Top Down:

Phương pháp Top Down

Trong Phương pháp Top Down, việc kiểm thử diễn ra từ trên xuống dưới theo luồng điều khiển của hệ thống phần mềm. Lúc này, sẽ cần tới sự hỗ trợ của Stubs trong việc kiểm thử.

Biểu đồ biểu diễn:

*Ưu điểm:

*Nhược điểm:

2.4. Phương pháp Sandwich

Phương pháp Sandwich

Phương pháp sandwich / hybrid là sự kết hợp của phương pháp Top Down và bottom up. Ở đây, các mô-đun hàng đầu được kiểm tra với các mô-đun thấp hơn đồng thời các mô-đun thấp hơn được tích hợp với các mô-đun hàng đầu và được kiểm thử. Chiến lược này sử dụng cả Stubs cũng như Drivers.

Làm thế nào để kiểm thử tích hợp?

Quy trình kiểm thử tích hợp bất kể chiến lược kiểm thử phần mềm (đã thảo luận ở trên):

1. Mô tả tóm tắt về kế hoạch kiểm thử tích hợp:

Nó bao gồm các thuộc tính sau:

2. Hướng dẫn kiểm thử tích hợp

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu về Các phương pháp kiểm thử

Exit mobile version