TesterViet – Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp ✅

Luyện thi ISTBQ

Chứng nhận ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) là chứng nhận kiểm thử phần mềm được quốc tế chấp nhận, được thực hiện trực tuyến bởi Hội đồng thành viên (Member Boards) thông qua Exam Provider.

Khóa học luyện thi chứng chỉ ISTQB

Exam Provider bài kiểm tra là một tổ chức được Hội đồng thành viên cấp phép cung cấp các bài kiểm tra trong nước và quốc tế bao gồm chứng nhận kiểm thử phần mềm trực tuyến. Các thí sinh vượt qua kỳ thi được cấp chứng chỉ ISTQB Certified Tester.

Để đạt được chứng nhận ISTQB, bạn cần có những kỹ năng và chứng chỉ tối thiểu gồm: 

Tại Tester Việt, chúng tôi có đầy đủ các khóa học phục vụ luyện thi chứng chỉ ISTQB gồm:

STT Khóa học Thời gian đào tạo Học phí
1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ISTQB 2h/ buổi – 12 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 – 20h00 các ngày từ T2 – T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật
3.400.000 VNĐ
2 TIN HỌC VĂN PHÒNG 2h/ buổi – 12 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 – 20h00 các ngày từ T2 – T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật
850.000 VNĐ
3 AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 2h/ buổi – 13 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 – 20h00 các ngày từ T2 – T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật
3.400.000 VNĐ

THÔNG TIN CHI TIẾT TỪNG KHÓA HỌC

1. LUYỆN THI ISTQB (3.400.000)

Nội dung Chi tiết
   
Index Table of contents Explain
Session 1 Start up (for free)  
  Introduce about ISTQB Foundation Level
– ISTQB certification
– Structrure of an ISTQB exam
– Levels in foundation examination
– Structure of ISTQB course
Giới thiệu chung về ISTQB cấp độ cơ bản
– Giới thiệu về chứng chỉ ISTQB
– Cấu trúc của bài thi ISTQB
– Mức độ kiến thức trong bài thi
– Cấu trúc của khóa học ISTQB tại Tester Việt
Guideline to study and prepare for exam
– Metarials for studying
– How to read and use ISTQB books
– Plan for taking the exam
– Tips for doing exercises
Hướng dẫn ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi ISTQB
– Giới thiệu và cung cấp tài liệu học
– Hướng dẫn cách nghiên cứu tài liệu hiệu quả
– Lên kế hoạch cụ thể cho kỳ thi
– Các chỉ dẫn để làm bài thi một cách hiệu quả
Introduce a sampel ISTQB exam Giới thiệu bài ISTQB thực tế
Session 2 Lecture 1: Fundamentals of testing Giới thiệu tổng quát về testing, quy trình test, các nguyên tắc test
  Why is testing necessary?
– Distinguish between the root cause of a defect and its effects
– Explain terms: error, defect, fault, failure, mistake and bug by using example
Tại sao kiểm thử phần mềm (KTPM) lại cần thiết?
– Phân biệt nguyên nhân và ảnh hưởng của defect
– Giải thích các thuật ngữ: error, defect, fault, failure, mistake và bug thông qua ví dụ
What is testing? Kiểm thử phần mềm là gì?
Testing and quality assurance Kiểm thử phần mềm và quản lý chất lượng
Seven testing principles Bảy nguyên tắc cơ bản của kiểm thử phần mềm
The psychology of testing Yếu tố tâm lý học của testing
Lecture 1 exercises Làm và chữa bài tập chương 1
Session 3 Lecture 1 (cont): Fundamentals test process Quy trình cơ bản của kiểm thử phần mềm
  Introduction Nêu tên và giới thiệu tổng quan về các giai đoạn trong quy trình test
Test planning and control – Mục tiêu của giai đoạn lên kế hoạch test
– Các nhiệm vụ chính được làm trong giai đoạn lên kế hoạch test
– Mục tiêu của hoạt động kiểm soát kiểm thử
– Nhiệm vụ chính của giai đoạn kiểm soát kiểm thử
Test analysis and design – Mục tiêu của giai đoạn phân tích và thiết kế test
– Nhiệm vụ chính (theo thứ tự) của giai đoạn phân tích và thiết kế test
Test implementation and execution – Mục tiêu và nhiệm vụ chính (theo thứ tự) của giai đoạn chuẩn bị và tiến hành test
Evaluating exit criteria and reporting – Giới thiệu lại về tiêu chí chấp nhận sản phẩm
– Các nhiệm vụ chính của giai đoạn
Test closure activities – Khi nào thực hiện nhiệm vụ kết thúc kiểm thử
– Các nhiệm vụ chính của giai đoạn
Session 4 Lecture 2: Testing throughout the software life cycle Kiểm thử phần mềm trong quy trình phát triển phần mềm
  Testing in software development life cycle Kiểm thử phần mềm trong quy trình phát triển phần mềm
Software development models Các mô hình phát triển phần mềm
Test levels
– Component testing
– Integration testing
– System testing
– Acceptance testing
Các mức độ kiểm thử phần mềm:
– Mức đơn vị (thành phần)
– Mức tích hợp
– Mức hệ thống
– Mức chấp nhận sản phẩm
Lecture 2 exercises Làm và chữa bài tập chương 2
Session 5 Lecture 2 (cont): Testing throughout the software life cycle  
  Test types:
– Testing of function (functional testing)
– Testing of software product characteristics (non-functional testing)
– Testing of structure/architechture (structural testing)
– Testing related to changes (confirmation and regression testing)
Các loại kiểm thử phần mềm:
– Kiểm thử chức năng
– Kiểm thử phi chức năng
– Kiểm thử dựa trên cấu trúc/kiến trúc của phần mềm
– Kiểm thử dụa vào các thay đổi của phần mềm
Maintenance testing Hoạt động bảo trì phần mềm
Lecture 2 exercises Làm và chữa bài tập chương 2
Exam 1 Làm bài thi thử ISTQB 1
Session 6 Lecture 3: Static techniques Kiểm thử tĩnh
  Benefit of early review Lợi ích của kiểm thử tĩnh từ sớm trong quá trình phát triển phần mềm
Reviews process and types of review Quy trình và các loại Review điển hình
Static analysis by tools Phân tích tĩnh sử dụng công cụ hỗ trợ
Lecture 3 exercises Làm và chữa bài tập chương 3
Session 7 Lecture 4: Testing techniques Kỹ thuật kiểm thử phần mềm
  The test development process Quy trình kiểm thử phần mềm
Categories of test design techniques Phân loại các kỹ thuật thiết kế kiểm thử
Specification-based or black-box techniques Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (dựa vào tài liệu đặc tả)
Experience-based techniques:
– Error guessing
– Exploratory testing
Kỹ thuật kiểm thử dựa vào kinh nghiệm
– Đoán lỗi
– Kiểm thử thăm dò
Lecture 4 exercises Làm và chữa bài tập chương 4
Session 8 Lecture 4 (cont): Testing techniques  
  Structure-based or white-box technique Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (dựa vào cấu trúc)
Choosing a test technique Lựa chọn kỹ thuật kiểm thử nào?
Lecture 4 exercises Làm và chữa bài tập chương 4
Exam x Làm và chữa bài thi thử ISTQB 2
Session 9 Lecture 5: Test Management Quản lý kiểm thử
  Test organization Tổ chức, xây dựng hoạt động kiểm thử
Test plans, estimations and strategies Kế hoạch, ước lượng và chiến lược kiểm thử phần mềm
Configuration management Quản lý cấu hình
Lecture 5 exercises Làm và chữa bài tập chương 5
Session 10 Lecture 5 (cont): Test Management  
  Risk and testing Rủi ro và kiểm thử phần mềm
Incident management Quản lý lỗi
Exam x Làm và chữa bài thi thử ISTQB 3
Session 11 Lecture 6: Tools support for testing Công cụ hỗ trợ cho kiểm thử phần mềm
  Automation testing
– Just capture and playback are not automation
– Automation testing skill
Kiểm thử tự động
– Chỉ ghi và chạy lại không phải là kiểm thử tự động
– Kỹ năng kiểm thử tự động
Testing tool classification Phân loại các công cụ hỗ trợ cho kiểm thử phần mềm
Potential risk and benefit when using testing tools Rủi ro và lợi ích từ việc sử dụng công cụ hỗ trợ trong kiểm thử phần mềm
Introduce a tool into an organization Quy tắc giới thiệu một công cụ hỗ trợ kiểm thử phần mềm vào một tổ chức
Lecture 6 exercises Làm và chữa bài tập chương 6
Session 12 Course summary Tổng kết khóa học
  ISTQB course summary Tổng kết khóa học ISTQB
Mock exam Làm và chữa bài thi thử ISTQB 4
Session 13 ISTQB Foundation examination Thi thử ISTQB mức độ cơ bản
  Tips and notice for taking the exam Kinh nghiệm và mẹo làm bài ISTQB
Final exam Làm và chữa bài thi thử ISTQB 5

Chứng chỉ tin học văn phòng cơ bản

2. TIN HỌC VĂN PHÒNG (850.000)

STT Nội dung Chi tiết
1 Microsoft Word Một số bộ gõ tiếng việt: Vietkey, Unikey
Cách gõ tiếng việt: Kiểu gõ Telex, Vni
Các chuẩn gõ tiếng Việt: TCVN3(ABC), Unicode
2,3 Thực hành Microsoft Word 6 bài tập bắt buộc
1 số bài tập thêm tuỳ chọn theo hướng mở.
4 Power Point Học về PP
5 Thực hành Power Point 2 Bài tập theo yêu cầu
1 bài tập tuỳ chọn
6 Excel 1 Kiểu dữ liệu trong excel
Định dạng bảng tính
Các hàm thống kê, toán học: Sum, Max, Min, Average, Rank, Int, Mod, Round, Count, counta, Countblank, Countif
In ấn
7 Thực hành Excel buổi 1  
8 Excel 2 Các hàm: Abs, sqrt, value, sumif, sumifs, sumproduct, left, mid, right, len, upper, proper, lower, if, and, or, not, Vlookup, hlookup, day, month, year, date, now, today, weekend
9 Thực hành Excel buổi 2  
10 Excel 3 Auto filter, advan filter, tạo macro và thực thi macro
Sắp xếp dữ liệu, Tính tổng phụ,
Vẽ biểu đồ, consolidate, Báo cáo bằng Pivot table, pivot chart
Validation, Consolidate.
Cài đặt mật khẩu (khoá mã từ bên ngoài) hoặc bảo vệ bảng tính bằng Protect Sheet
11 Thực hành Excel buổi 3  
12 Thực hành tổng hợp. Trả lời các vướng mắc thực tế trong công việc và hướng dẫn thêm 1 số kỹ năng khai thác Google hiệu quả.  Kỹ năng tạo Form mẫu đăng ký, khảo sát và sử dụng Google Drive
Kỹ năng tạo Lịch làm việc và cài đặt thông báo nhắc lịch sự kiện tự động cho những người có liên quan (có đính kèm tài liệu).
Một số chia sẻ khác

3. AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN (3.400.000)

STT Nội dung Chi tiết
1 Giới thiệu Giới thiệu về an toàn bảo mật thông tin
Các hình thức bảo mật thông tin
Các hình thức tấn công
Câu hỏi thảo luận
2 An toàn bảo mật thông tin cá nhân Cơ sở phân tích đánh giá mức độ an toàn thông tin cá nhân
Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
Thực hành đánh giá an toàn thông tin cá nhân
Cài đặt phần mềm hỗ trợ an toàn thông tin cá nhân
3 An toàn bảo mật thông tin cá nhân Giới thiệu về bảo mật thông tin mạng
Giao thức truyền tin
Các hình thức tấn công
Giải pháp chống tấn công mạng
4 An toàn bảo mật thông tin mạng Giới thiệu bảo mật truyền tin
Mã hóa và các hình thức mã hóa
Mã hóa công khai
Mã hóa md5, sha ..
Ứng dụng thực tế của mã hóa dữ liệu
5 Giao thức mạng Giới thiệu các giao thức truyền tin qua mạng internet
Bảo mật thông tin truyền qua mạng internet
Giao thức bảo mật SSL
open_ssl
Thực hành cài đặt open_ssl
6 An toàn bảo mật phần mềm Firewall
Giấu thông tin trong ảnh số
Lỗi phần mềm
Tràn bộ đệm
SQL Injection
Cross site scripting XSS
Thực hành detect lỗi phần mềm
7 Bảo mật web server Linux Phân tích đánh giá nguy cơ bảo mật Server Linux
Kiểm tra bảo mật server linux
Cài đặt open_ssl
Cài đặt dịch vụ open_ssl cho webserver
Firewall setup
8 Bảo mật webserver IIS Phân tích đánh giá nguy cơ bảo mật server IIS
Kiểm tra bảo mật server IIS
Cài đặt giao thức SSL cho IIS
Firewall setup
9 Bảo mật thiết bị di động Nguy cơ bảo mật
Đánh giá phân tích thiết bị di động
Giải pháp bảo vệ thông tin thiết bị di động
Thực hành với thiết bị di động
10 Bảo mật máy tính cá nhân PC Nguy cơ bảo mật
Giải pháp bảo vệ thông tin trên máy tính cá nhân
Thực hành với phần mềm
11 Chống tấn công mạng Chống tấn công từ chối dịch vụ DDOS
Thực hành chống tấn công DDOS
12 Thực hành Đánh giá nguy cơ bảo mật hệ thống
Thiết kế hệ thống đảm bảo an toàn
Tối ưu hệ thống
Chống tấn công ddos
13 Thảo luận An toàn và bảo mật thông tin những ứng dụng trong thực tế

 

Exit mobile version