» Giới thiệu
CÁC KHÓA HỌC VỀ QA

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC QA

KHÓA QA BASIC (Học phí 2.600.000 VNĐ)

 
 

BUỔI

NỘI DUNG CƠ BẢN

CHI TIẾT

 

1

Khái quát về công việc của QA

 - QA là gì?

 

 - Mục đích?

 

 - Các công việc của QA:

 

  + Viết, hướng dẫn mọi người trong tổ chức viết tài liệu quy trình

 

  + Kiểm soát việc thực hiện theo quy trình của các phòng ban, dự án

 

  + Quản lý và là đầu mối giải quyết các sự cố về quy trình

 

  + Tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ

 

  + Chuẩn bị và tham gia đánh giá giám sát

 

  + Quản lý tài liệu quy trình (kiêm thêm)

 

2

Công việc của QA - Viết tài liệu quy trình (1)

- Quy trình là gì? Ví dụ

 

- Hướng dẫn công việc là gì? Ví dụ

 

- Biểu mẫu là gì? Ví dụ

 

3

Công việc của QA - Viết tài liệu quy trình (2)

 - Cách thức xây dựng quy trình

 

 - Thực hành xây dựng một quy trình cụ thể

 

4

Công việc của QA - Viết tài liệu quy trình (3)

 - Cách thức xây dựng hướng dẫn công việc

 

 - Cách thức xây dựng biểu mẫu

 

 - Thực hành xây dựng một HDCV, BM cụ thể

 

5

Sơ lược về tiêu chuẩn, chuẩn ISO 9001:2008 (1)

- Tiêu chuẩn là gì? Lợi ích?

 

- ISO 9001:2008 là gì?

 

- Sơ lược về nội dung ISO 9001:2008

 

6

Sơ lược về tiêu chuẩn, chuẩn ISO 9001:2008 (2)

 - Vận dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào doanh nghiệp thế nào?

 

 - Các quy trình cần có khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào doanh nghiệp

 

 - Thực hành áp dụng chuẩn ISO 9001:2008 vào xây dựng quy trình cho tổ chức

 

7

Công việc của QA - Kiểm soát việc thực hiện theo quy trình

- Mục đích?

 

- Phạm vi: Phòng ban, dự án

 

- Tần suất?

 

- Công cụ: Checklist là gì? Nội dung checklist gồm những gì? Thực hành

 

- Cách thức kiểm soát

 

- Thực hành

 

8

Công việc của QA - Đánh giá nội bộ, Đánh giá giám sát

 - Đánh giá nội bộ là gì?

 

 - Các nội dung cần chuẩn bị?

 

 - Cách thức thực hiện đánh giá nội bộ?

 

 - Báo cáo đánh giá nội bộ?

 

 - Đánh giá giám sát là gì?

 

 - Thực hành

 

9

Công việc của QA - Quản lý tài liệu quy trình

- Tài liệu là gì? Hồ sơ là gì?

 

- Quy trình kiểm soát tài liệu hồ sơ:

 

   + Tạo mới

 

   + Sửa đổi

 

   + Xóa bỏ

 

- Các lưu ý về công việc quản lý tài liệu hồ sơ

 

10

Hướng dẫn làm CV và phỏng vấn tuyển dụng QA

- Cách viết CV

 

- Các câu hỏi cần lưu ý trong phỏng vấn tuyển dụng