» Giới thiệu
CÁC KHÓA HỌC KHÁC

 

 DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC KHÁC

STT

Khóa học

Thời gian đào tạo

Học phí

1

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ISTQB

2h/ buổi - 12 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 - 20h00 các ngày từ T2 - T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật

3.400.000 VNĐ

2

TIN HỌC VĂN PHÒNG

2h/ buổi - 12 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 - 20h00 các ngày từ T2 - T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật

850.000 VNĐ

3

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

2h/ buổi - 13 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 - 20h00 các ngày từ T2 - T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật

3.400.000 VNĐ

 

 THÔNG TIN CHI TIẾT TỪNG KHÓA HỌC

1. LUYỆN THI ISTQB (3.400.000)

 

 

 

 

Nội dung

Chi tiết

 
 

 

 

Index

Table of contents

Explain

 

Session 1

Start up (for free)

 

 

 

Introduce about ISTQB Foundation Level
- ISTQB certification
- Structrure of an ISTQB exam
- Levels in foundation examination
- Structure of ISTQB course

Giới thiệu chung về ISTQB cấp độ cơ bản
- Giới thiệu về chứng chỉ ISTQB
- Cấu trúc của bài thi ISTQB
- Mức độ kiến thức trong bài thi
- Cấu trúc của khóa học ISTQB tại Tester Việt

 

Guideline to study and prepare for exam
- Metarials for studying
- How to read and use ISTQB books
- Plan for taking the exam
- Tips for doing exercises

Hướng dẫn ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi ISTQB
- Giới thiệu và cung cấp tài liệu học
- Hướng dẫn cách nghiên cứu tài liệu hiệu quả
- Lên kế hoạch cụ thể cho kỳ thi
- Các chỉ dẫn để làm bài thi một cách hiệu quả

 

Introduce a sampel ISTQB exam

Giới thiệu bài ISTQB thực tế

 

Session 2

Lecture 1: Fundamentals of testing

Giới thiệu tổng quát về testing, quy trình test, các nguyên tắc test

 

 

Why is testing necessary?
- Distinguish between the root cause of a defect and its effects
- Explain terms: error, defect, fault, failure, mistake and bug by using example

Tại sao kiểm thử phần mềm (KTPM) lại cần thiết?
- Phân biệt nguyên nhân và ảnh hưởng của defect
- Giải thích các thuật ngữ: error, defect, fault, failure, mistake và bug thông qua ví dụ

 

What is testing?

Kiểm thử phần mềm là gì?

 

Testing and quality assurance

Kiểm thử phần mềm và quản lý chất lượng

 

Seven testing principles

Bảy nguyên tắc cơ bản của kiểm thử phần mềm

 

The psychology of testing

Yếu tố tâm lý học của testing

 

Lecture 1 exercises

Làm và chữa bài tập chương 1

 

Session 3

Lecture 1 (cont): Fundamentals test process

Quy trình cơ bản của kiểm thử phần mềm

 

 

Introduction

Nêu tên và giới thiệu tổng quan về các giai đoạn trong quy trình test

 

Test planning and control

- Mục tiêu của giai đoạn lên kế hoạch test
- Các nhiệm vụ chính được làm trong giai đoạn lên kế hoạch test
- Mục tiêu của hoạt động kiểm soát kiểm thử
- Nhiệm vụ chính của giai đoạn kiểm soát kiểm thử

 

Test analysis and design

- Mục tiêu của giai đoạn phân tích và thiết kế test
- Nhiệm vụ chính (theo thứ tự) của giai đoạn phân tích và thiết kế test

 

Test implementation and execution

- Mục tiêu và nhiệm vụ chính (theo thứ tự) của giai đoạn chuẩn bị và tiến hành test

 

Evaluating exit criteria and reporting

- Giới thiệu lại về tiêu chí chấp nhận sản phẩm
- Các nhiệm vụ chính của giai đoạn

 

Test closure activities

- Khi nào thực hiện nhiệm vụ kết thúc kiểm thử
- Các nhiệm vụ chính của giai đoạn

 

Session 4

Lecture 2: Testing throughout the software life cycle

Kiểm thử phần mềm trong quy trình phát triển phần mềm

 

 

Testing in software development life cycle

Kiểm thử phần mềm trong quy trình phát triển phần mềm

 

Software development models

Các mô hình phát triển phần mềm

 

Test levels
- Component testing
- Integration testing
- System testing
- Acceptance testing

Các mức độ kiểm thử phần mềm:
- Mức đơn vị (thành phần)
- Mức tích hợp
- Mức hệ thống
- Mức chấp nhận sản phẩm

 

Lecture 2 exercises

Làm và chữa bài tập chương 2

 

Session 5

Lecture 2 (cont): Testing throughout the software life cycle

 

 

 

Test types:
- Testing of function (functional testing)
- Testing of software product characteristics (non-functional testing)
- Testing of structure/architechture (structural testing)
- Testing related to changes (confirmation and regression testing)

Các loại kiểm thử phần mềm:
- Kiểm thử chức năng
- Kiểm thử phi chức năng
- Kiểm thử dựa trên cấu trúc/kiến trúc của phần mềm
- Kiểm thử dụa vào các thay đổi của phần mềm

 

Maintenance testing

Hoạt động bảo trì phần mềm

 

Lecture 2 exercises

Làm và chữa bài tập chương 2

 

Exam 1

Làm bài thi thử ISTQB 1

 

Session 6

Lecture 3: Static techniques

Kiểm thử tĩnh

 

 

Benefit of early review

Lợi ích của kiểm thử tĩnh từ sớm trong quá trình phát triển phần mềm

 

Reviews process and types of review

Quy trình và các loại Review điển hình

 

Static analysis by tools

Phân tích tĩnh sử dụng công cụ hỗ trợ

 

Lecture 3 exercises

Làm và chữa bài tập chương 3

 

Session 7

Lecture 4: Testing techniques

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

 

 

The test development process

Quy trình kiểm thử phần mềm

 

Categories of test design techniques

Phân loại các kỹ thuật thiết kế kiểm thử

 

Specification-based or black-box techniques

Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (dựa vào tài liệu đặc tả)

 

Experience-based techniques:
- Error guessing
- Exploratory testing

Kỹ thuật kiểm thử dựa vào kinh nghiệm
- Đoán lỗi
- Kiểm thử thăm dò

 

Lecture 4 exercises

Làm và chữa bài tập chương 4

 

Session 8

Lecture 4 (cont): Testing techniques

 

 

 

Structure-based or white-box technique

Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (dựa vào cấu trúc)

 

Choosing a test technique

Lựa chọn kỹ thuật kiểm thử nào?

 

Lecture 4 exercises

Làm và chữa bài tập chương 4

 

Exam x

Làm và chữa bài thi thử ISTQB 2

 

Session 9

Lecture 5: Test Management

Quản lý kiểm thử

 

 

Test organization

Tổ chức, xây dựng hoạt động kiểm thử

 

Test plans, estimations and strategies

Kế hoạch, ước lượng và chiến lược kiểm thử phần mềm

 

Configuration management

Quản lý cấu hình

 

Lecture 5 exercises

Làm và chữa bài tập chương 5

 

Session 10

Lecture 5 (cont): Test Management

 

 

 

Risk and testing

Rủi ro và kiểm thử phần mềm

 

Incident management

Quản lý lỗi

 

Exam x

Làm và chữa bài thi thử ISTQB 3

 

Session 11

Lecture 6: Tools support for testing

Công cụ hỗ trợ cho kiểm thử phần mềm

 

 

Automation testing
- Just capture and playback are not automation
- Automation testing skill

Kiểm thử tự động
- Chỉ ghi và chạy lại không phải là kiểm thử tự động
- Kỹ năng kiểm thử tự động

 

Testing tool classification

Phân loại các công cụ hỗ trợ cho kiểm thử phần mềm

 

Potential risk and benefit when using testing tools

Rủi ro và lợi ích từ việc sử dụng công cụ hỗ trợ trong kiểm thử phần mềm

 

Introduce a tool into an organization

Quy tắc giới thiệu một công cụ hỗ trợ kiểm thử phần mềm vào một tổ chức

 

Lecture 6 exercises

Làm và chữa bài tập chương 6

 

Session 12

Course summary

Tổng kết khóa học

 

 

ISTQB course summary

Tổng kết khóa học ISTQB

 

Mock exam

Làm và chữa bài thi thử ISTQB 4

 

Session 13

ISTQB Foundation examination

Thi thử ISTQB mức độ cơ bản

 

 

Tips and notice for taking the exam

Kinh nghiệm và mẹo làm bài ISTQB

 

Final exam

Làm và chữa bài thi thử ISTQB 5

 
         

 

 

2. TIN HỌC VĂN PHÒNG (850.000)

 

 

STT

Nội dung

Chi tiết

 

1

Microsoft Word

Một số bộ gõ tiếng việt: Vietkey, Unikey

 

Cách gõ tiếng việt: Kiểu gõ Telex, Vni

 

Các chuẩn gõ tiếng Việt: TCVN3(ABC), Unicode

 

2,3

Thực hành Microsoft Word

6 bài tập bắt buộc

 

1 số bài tập thêm tuỳ chọn theo hướng mở.

 

4

Power Point

Học về PP

 

5

Thực hành Power Point

2 Bài tập theo yêu cầu

 

1 bài tập tuỳ chọn

 

6

Excel 1

Kiểu dữ liệu trong excel

 

Định dạng bảng tính

 

Các hàm thống kê, toán học: Sum, Max, Min, Average, Rank, Int, Mod, Round, Count, counta, Countblank, Countif

 

In ấn

 

7

Thực hành Excel buổi 1

 

 

8

Excel 2

Các hàm: Abs, sqrt, value, sumif, sumifs, sumproduct, left, mid, right, len, upper, proper, lower, if, and, or, not, Vlookup, hlookup, day, month, year, date, now, today, weekend

 

 

 

9

Thực hành Excel buổi 2

 

 

10

Excel 3

Auto filter, advan filter, tạo macro và thực thi macro

 

Sắp xếp dữ liệu, Tính tổng phụ,

 

Vẽ biểu đồ, consolidate, Báo cáo bằng Pivot table, pivot chart

 

Validation, Consolidate.

 

Cài đặt mật khẩu (khoá mã từ bên ngoài) hoặc bảo vệ bảng tính bằng Protect Sheet

 

11

Thực hành Excel buổi 3

 

 

12

Thực hành tổng hợp. Trả lời các vướng mắc thực tế trong công việc và hướng dẫn thêm 1 số kỹ năng khai thác Google hiệu quả.

 Kỹ năng tạo Form mẫu đăng ký, khảo sát và sử dụng Google Drive
 Kỹ năng tạo Lịch làm việc và cài đặt thông báo nhắc lịch sự kiện tự động cho những người có liên quan (có đính kèm tài liệu).
 Một số chia sẻ khác

 

3. AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN (3.400.000)

 

 

STT

Nội dung

Chi tiết

 

1

Giới thiệu

Giới thiệu về an toàn bảo mật thông tin

 

Các hình thức bảo mật thông tin

 

Các hình thức tấn công

 

Câu hỏi thảo luận

 

2

An toàn bảo mật thông tin cá nhân

Cơ sở phân tích đánh giá mức độ an toàn thông tin cá nhân

 

Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

 

Thực hành đánh giá an toàn thông tin cá nhân

 

Cài đặt phần mềm hỗ trợ an toàn thông tin cá nhân

 

3

An toàn bảo mật thông tin cá nhân

Giới thiệu về bảo mật thông tin mạng

 

Giao thức truyền tin

 

Các hình thức tấn công

 

Giải pháp chống tấn công mạng

 

4

An toàn bảo mật thông tin mạng

Giới thiệu bảo mật truyền tin

 

Mã hóa và các hình thức mã hóa

 

Mã hóa công khai

 

Mã hóa md5, sha ..

 

Ứng dụng thực tế của mã hóa dữ liệu

 

5

Giao thức mạng

Giới thiệu các giao thức truyền tin qua mạng internet

 

Bảo mật thông tin truyền qua mạng internet

 

Giao thức bảo mật SSL

 

open_ssl

 

Thực hành cài đặt open_ssl

 

6

An toàn bảo mật phần mềm

Firewall

 

Giấu thông tin trong ảnh số

 

Lỗi phần mềm

 

Tràn bộ đệm

 

SQL Injection

 

Cross site scripting XSS

 

Thực hành detect lỗi phần mềm

 

7

Bảo mật web server Linux

Phân tích đánh giá nguy cơ bảo mật Server Linux

 

Kiểm tra bảo mật server linux

 

Cài đặt open_ssl

 

Cài đặt dịch vụ open_ssl cho webserver

 

Firewall setup

 

8

Bảo mật webserver IIS

Phân tích đánh giá nguy cơ bảo mật server IIS

 

Kiểm tra bảo mật server IIS

 

Cài đặt giao thức SSL cho IIS

 

Firewall setup

 

9

Bảo mật thiết bị di động

Nguy cơ bảo mật

 

Đánh giá phân tích thiết bị di động

 

Giải pháp bảo vệ thông tin thiết bị di động

 

Thực hành với thiết bị di động

 

10

Bảo mật máy tính cá nhân PC

Nguy cơ bảo mật

 

Giải pháp bảo vệ thông tin trên máy tính cá nhân

 

Thực hành với phần mềm

 

11

Chống tấn công mạng

Chống tấn công từ chối dịch vụ DDOS

 

Thực hành chống tấn công DDOS

 

12

Thực hành

Đánh giá nguy cơ bảo mật hệ thống

 

Thiết kế hệ thống đảm bảo an toàn

 

Tối ưu hệ thống

 

Chống tấn công ddos

 

13

Thảo luận

An toàn và bảo mật thông tin những ứng dụng trong thực tế